Home  ·   Publications  ·   More

Publications [Google Scholar]


SMPLer-X: Scaling Up Expressive Human Pose and Shape Estimation

Zhongang Cai*, Wanqi Yin*, Ailing Zeng, Chen Wei, Qingping Sun, Yanjun Wang, Hui En Pang, Haiyi Mei, Mingyuan Zhang, Lei Zhang, Chen Change Loy, Lei Yang, Ziwei Liu.
NeurIPS (Datasets and Benchmarks Track), 2023

PDF Project Page Code Demo

PointHPS: Cascaded 3D Human Pose and Shape Estimation from Point Clouds

Zhongang Cai*, Liang Pan*, Chen Wei, Wanqi Yin, Fangzhou Hong, Mingyuan Zhang, Chen Change Loy, Lei Yang, Ziwei Liu.
ArXiv, 2023

arXiv Project Page Code Video

SynBody: Synthetic Dataset with Layered Human Models for 3D Human Perception and Modeling

Zhitao Yang*, Zhongang Cai*, Haiyi Mei*, Shuai Liu*, Zhaoxi Chen*, Weiye Xiao, Yukun Wei, Zhongfei Qing, Chen Wei, Bo Dai, Wayne Wu, Chen Qian, Dahua Lin, Ziwei Liu, Lei Yang.
International Conference on Computer Vision (ICCV), 2023

PDF Project Page Code Press Demo

ReMoDiffuse: Retrieval-Augmented Motion Diffusion Model

Mingyuan Zhang, Xinying Guo, Liang Pan, Zhongang Cai, Fangzhou Hong, Huirong Li, Lei Yang, Ziwei Liu.
International Conference on Computer Vision (ICCV), 2023

PDF Project Page Code Demo

Zolly: Zoom Focal Length Correctly for Perspective-Distorted Human Mesh Reconstruction

Wenjia Wang, Yongtao Ge, Haiyi Mei, Zhongang Cai, Qingping Sun, Yanjun Wang, Chunhua Shen, Lei Yang, Taku Komura.
International Conference on Computer Vision (ICCV), 2023 (Oral)

PDF Project Page Code

DNA-Rendering: A Diverse Neural Actor Repository for High-Fidelity Human-centric Rendering

Wei Cheng*, Ruixiang Chen*, Wanqi Yin*, Siming Fan*, Keyu Chen*, Honglin He, Huiwen Luo, Zhongang Cai, Jingbo Wang, Yang Gao, Zhengming Yu, Zhengyu Lin, Daxuan Ren, Lei Yang, Ziwei Liu, Chen Change Loy, Chen Qian, Wayne Wu, Dahua Lin, Bo Dai, Kwan-Yee Lin.
International Conference on Computer Vision (ICCV), 2023

PDF Project Page Code Press Demo

BiBench: Benchmarking and Analyzing Network Binarization

Haotong Qin*, Mingyuan Zhang*, Yifu Ding, Aoyu Li, Zhongang Cai, Ziwei Liu, Fisher Yu, Xianglong Liu.
International Conference on Machine Learning (ICML), 2023

PDF Project Page Code

Variational Relational Point Completion Network for Robust 3D Classification

Liang Pan, Xinyi Chen, Zhongang Cai, Junzhe Zhang, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Ziwei Liu.
Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI), 2023

PDF Project Page Code Dataset Demo

MotionDiffuse: Text-Driven Human Motion Generation with Diffusion Model

Mingyuan Zhang*, Zhongang Cai*, Liang Pan, Fangzhou Hong, Xinying Guo, Lei Yang, Ziwei Liu.
ArXiv, 2022

PDF Project Page Code Demo Press

Benchmarking and Analyzing 3D Human Pose and Shape Estimation Beyond Algorithms

Hui En Pang, Zhongang Cai, Lei Yang, Tianwei Zhang, Ziwei Liu.
NeurIPS (Datasets and Benchmarks Track), 2022

PDF Code

HuMMan: Multi-Modal 4D Human Dataset for Versatile Sensing and Modeling

Zhongang Cai*, Daxuan Ren*, Ailing Zeng*, Zhengyu Lin*, Tao Yu*, Wenjia Wang*, Xiangyu Fan, Yang Gao, Yifan Yu, Liang Pan, Fangzhou Hong, Mingyuan Zhang, Chen Change Loy, Lei Yang, Ziwei Liu.
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022 (Oral)

PDF Project Page Code Dataset Demo

Monocular 3D Object Reconstruction with GAN Inversion

Junzhe Zhang, Daxuan Ren, Zhongang Cai, Chai Kiat Yeo, Bo Dai, Chen Change Loy.
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2022

PDF Project Page Code Demo

AvatarCLIP: Zero-Shot Text-Driven Generation and Animation of 3D Avatars

Fangzhou Hong*, Mingyuan Zhang*, Liang Pan, Zhongang Cai, Lei Yang, Ziwei Liu.
ACM Transactions on Graphics (SIGGRAPH), 2022

PDF Project Page Code Demo Press

Versatile Multi-Modal Pre-Training for Human-Centric Perception

Fangzhou Hong, Liang Pan, Zhongang Cai, Ziwei Liu.
Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022 (Oral)

PDF Project Page Code Dataset

Delving Deep into the Generalization of Vision Transformers under Distribution Shifts

Chongzhi Zhang*, Mingyuan Zhang*, Shanghang Zhang*, Daisheng Jin, Qiang Zhou, Zhongang Cai, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Xianglong Liu, Ziwei Liu.
Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022

PDF Code

PTTR: Relational 3D Point Cloud Object Tracking with Transformer

Changqing Zhou, Zhipeng Luo, Yueru Luo, Tianrui Liu, Liang Pan, Zhongang Cai, Haiyu Zhao, Shijian Lu.
Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2022

PDF

Robust Partial-to-Partial Point Cloud Registration in a Full Range

Liang Pan, Zhongang Cai, Ziwei Liu.
arXiv Preprint, 2021

PDF Code Dataset


Playing for 3D Human Recovery

Zhongang Cai*, Mingyuan Zhang*, Jiawei Ren*, Chen Wei, Daxuan Ren, Jiatong Li, Zhengyu Lin, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Lei Yang, Chen Change Loy, Ziwei Liu.
arXiv Preprint, 2021

PDF Project Page Code Dataset

Garment4D: Garment Reconstruction from Point Cloud Sequences

Fangzhou Hong, Liang Pan, Zhongang Cai, Ziwei Liu.
Neural Information Processing Systems (NeurIPS), 2021

PDF Project Page Code Demo Press

Unsupervised Domain Adaptive 3D Detection with Multi-Level Consistency

Zhipeng Luo*, Zhongang Cai*, Changqing Zhou*, Gongjie Zhang, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Shijian Lu, Hongsheng Li, Shanghang Zhang, Ziwei Liu.
International Conference on Computer Vision (ICCV), 2021

PDF Code

CSG-Stump: A Learning Friendly CSG-Like Representation for Interpretable Shape Parsing

Daxuan Ren, Jianmin Zheng, Jianfei Cai, Jiatong Li, Haiyong Jiang, Zhongang Cai, Junzhe Zhang, Liang Pan, Mingyuan Zhang, Haiyu Zhao, Shuai Yi.
International Conference on Computer Vision (ICCV), 2021

PDF Project Page Code

Unsupervised 3D Shape Completion through GAN Inversion

Junzhe Zhang, Xinyi Chen, Zhongang Cai, Liang Pan, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Chai Kiat Yeo, Bo Dai, Chen Change Loy.
Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021

PDF Project Page Code

Variational Relational Point Completion Network

Liang Pan, Xinyi Chen, Zhongang Cai, Junzhe Zhang, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Ziwei Liu.
Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2021 (Oral)

PDF Project Page Code Dataset

BiPointNet: Binary Neural Network for Point Clouds

Haotong Qin*, Zhongang Cai*, Mingyuan Zhang*, Yifu Ding, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Xianglong Liu, Hao Su.
International Conference on Learning Representations (ICLR), 2021

PDF Code

REFINE: Prediction Fusion Network for Panoptic Segmentation

Jiawei Ren*, Cunjun Yu*, Zhongang Cai*, Mingyuan Zhang, Chongsong Chen, Haiyu Zhao, Shuai Yi, Hongsheng Li.
AAAI Conference on Artificial Intelligence (AAAI), 2021

PDF Project Page

MessyTable: Instance Association in Multiple Camera Views

Zhongang Cai*, Junzhe Zhang*, Daxuan Ren, Cunjun Yu, Haiyu Zhao,Shuai Yi, Chai Kiat Yeo, Chen Change Loy.
European Conference on Computer Vision (ECCV), 2020

PDF Project Page Code Dataset

Siamese Convolutional Neural Network for Sub-millimeter-accurate Camera Pose Estimation and Visual Servoing

Cunjun Yu*, Zhongang Cai*, Hung Pham, Quang-Cuong Pham.
International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2019

PDF

Technical Reports


Multi-View Partial (MVP) Point Cloud Challenge 2021 on Completion and Registration: Methods and Results

Liang Pan, Tong Wu, Zhongang Cai, Ziwei Liu, et al.
Technical Report, 2021

PDF Project Page Code